Dofinansowanie Pfron - turnusy rehabiltacyjne

Informacje dla osób chcących otrzymać dofinansowanie Pfron do turnusu rehabilitacyjnego - Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Pfron 2024

 

Definicja - turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny to aktywna forma rehabilitacji fizycznej połączona z elementami wypoczynku i rekreacji z udziałem zajęć adaptacyjno-integracyjnych w zakresie rehabilitacji społecznej. Program turnusu ma na celu min.: poprawę sprawności fizycznej, poprawę kondycji psychicznej, rewalidację społeczną, wyrabianie zdolności oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczestnika turnusu w procesie adaptacji do świadomego pełnienia ról społecznych oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

Zasady korzystania - turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem Pfron

Z turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem Pfron mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

  1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
  3. o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusu rehabilitacyjnego powinna złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.
 
Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR, MOPR, MOPS). Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Informuje przy tym o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego przyznania. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mają osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące.

Dofinansowanie Pfron do turnusu rehabilitacyjnego można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.


Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego waha się od 20% do 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepelnosprawnej dofinansowanie Pfron do turnusu rehabilitacyjnego dla tej osoby lub dofinansowanie Pfron do turnusu rehabilitacyjnego dla jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania Pfron do turnusu rehabilitacyjnego zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.


Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie Pfron do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła. 

Aby przyznane dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego Pfron zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych tj. :

  1. wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
  2. wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
  3. wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Samorządowe jednostki takie jak PCPR, MOPS, MOPR lub Urząd Miasta - w zależności od struktury organizacyjnej powiatu ziemskiego lub powiatu miejskiego - zobowiązane są do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotyczących organizowania turnusów rehabilitacyjnych takich jak: wykaz ośrodków rehabilitacyjnych uprawnionych do przyjmowania osób niepełnosprawnych oraz wykaz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Pfron, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów - rejestr ośrodków rehabilitacyjnych Pfron, rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Pfron. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę turnusu rehabilitacyjnego Pfron odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności oraz zaleceń lekarza wskazanych we Wniosku Lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
 
Aktualne informacje: ośrodki rehabilitacyje Pfron - wyszukiwarka ośrodków rehabilitacyjnych; organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych Pfron - wyszukiwarka organizatorów turnusów rehabilitacyjnych; wszystkie wpisy do rejestru empatia dostępne są na stronie: empatia.mpips.gov.pl

Źródło informacji: empatia.mpips.gov.pl

 

Informacja powyższa ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

 

podstawa prawna:

1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. Dz.U. z 2018r.,poz.511,1000,1076;

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych;

 

powiązania:

Zapraszamy Państwa na turnusy rehabilitacyjne 2024. Na naszej stronie Patrona.pl dostępny jest wykaz turnusów rehabilitacyjnych, wykaz pobytów leczniczych, wykaz turnusów sanatoryjnych: turnus rehabilitacyjny, turnus rehabilitacyjny Pfron, turnus rehabilitacyjny z Pfron, turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Pfron, turnus rehabilitacyjny nad morzem, turnus rehabilitacyjny Pfron nad morzem, turnus rehabilitacyjny z Pfron nad morzem, turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Pfron nad morzem, turnus rehabilitacyjny z basenem, turnus rehabilitacyjny Pfron z basenem, turnus rehabilitacyjny z Pfron z basenem, turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Pfron z basenem, turnus rehabilitacyjny w górach, turnus rehabilitacyjny Pfron w górach, turnus rehabilitacyjny z Pfron w górach, turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Pfron w górach, turnus rehabilitacyjny z basenem nad morzem, turnus rehabilitacyjny Pfron z basenem nad morzem, turnus rehabilitacyjny z Pfron z basenem nad morzem, turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Pfron z basenem nd morzem, turnus rehabilitacyjny z basenem w górach, turnus rehabilitacyjny Pfron z basenem w górach, turnus rehabilitacyjny z Pfron z basenem w górach, turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Pfron z basenem w górach, turnusy rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne Pfron, turnusy rehabilitacyjne z Pfron, turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem Pfron, turnusy rehabilitacyjne nad morzem, turnusy rehabilitacyjne Pfron nad morzem, turnusy rehabilitacyjne z Pfron nad morzem, turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem Pfron nad morzem, turnusy rehabilitacyjne w górach, turnusy rehabilitacyjne Pfron w górach, turnusy rehabilitacyjne z Pfron w górach, turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem Pfron w górach, turnusy rehabilitacyjne nad morzem z basenem, turnusy rehabilitacyjne Pfron nad morzem z basenem, turnusy rehabilitacyjne z Pfron nad morzem z basenem, turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem Pfron nad morzem z basenem, turnusy rehabilitacyjne w górach z basenem, turnusy rehabilitacyjne Pfron w górach z basenem, turnusy rehabilitacyjne z Pfron w górach z basenem, turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem Pfron w górach z basenem. Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne Pfron 2024: Interferie Argentyt Dąbki turnus rehabilitacyjny, Interferie Argentyt Dąbki turnusy rehabilitacyjne, Interferie Argentyt w Dąbkach turnusy rehabilitacyjne, Interferie Argentyt Dąbki turnus rehabilitacyjny Pfron, Argentyt Dąbki turnus rehabilitacyjny z Pfron, Argentyt Dąbki turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Pfron, Interferie Argentyt Dąbki telefon, Argentyt Sanatorium Dąbki, Argentyt Dąbki Sanatorium z basenem, Cechsztyn turnus rehabilitacyjny, Interferie Cechsztyn turnusy rehabilitacyjne - Hotel w Ustroniu Morskim, Cechsztyn turnus rehabilitacyjny Pfron, Cechsztyn turnus rehabilitacyjny z Pfron, Cechsztyn turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Pfron, Interferie Cechsztyn Ustronie Morskie, Cechsztyn Ustronie Morskie kontakt, Trojan Lądek Zdrój turnus rehabilitacyjny, Trojan Lądek Zdrój turnusy rehabilitacyjne, Trojan Lądek Zdrój turnus rehabilitacyjny Pfron, Trojan Lądek Zdrój turnus rehabilitacyjny z Pfron, Trojan Lądek Zdrój turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Pfron, Trojan Lądek Zdrój, Trojan Lądek-Zdrój, Trojan Lądek Zdrój kontakt, Hotel Trojan Lądek-Zdrój hotel z basenem masaże turnusy rehabilitacyjne, Magnolia Kołobrzeg turnus rehabilitacyjny, Magnolia Kołobrzeg turnusy rehabilitacyjne, Magnolia Kołobrzeg turnus rehabilitacyjny Pfron, Magnolia Kołobrzeg turnus rehabilitacyjny z Pfron, Magnolia Kołobrzeg turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Pfron, Magnolia Kołobrzeg z basenem, Magnolia Kołobrzeg kontakt, Koral Live Kołobrzeg turnus rehabilitacyjny, Koral Live Kołobrzeg turnusy rehabilitacyjne, Koral Live Kołobrzeg turnus rehabilitacyjny Pfron, Koral Live Kołobrzeg turnus rehabilitacyjny z Pfron, Koral Live Kołobrzeg turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Pfron, Koral Live Kołobrzeg z basenem, Koral Live Kołobrzeg kontakt, Maxim Łeba turnus rehabilitacyjny, Maxim Łeba turnusy rehabilitacyjne, Maxim Łeba turnus rehabilitacyjny Pfron, Maxim Łeba turnus rehabilitacyjny z Pfron, Maxim Łeba turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Pfron, Maxim Łeba z basenem, Maxim w Łebie turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Pfron. Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne nad morzem oraz turnusy rehabilitacyjne Pfron nad morzem: Łeba turnus rehabilitacyjny, Łeba turnusy rehabilitacyjne, Łeba turnusy rehabilitacyjne Pfron, Łeba turnusy rehabilitacyjne z Pfron, Łeba turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem Pfron, Łeba ośrodki rehabilitacyjne z basenem,  Łeba ośrodki z basenem blisko plaży, Łeba turnusy rehabilitacyjne 7 dniowe, Łeba turnusy rehabilitacyjne Maxim, Kołobrzeg turnus rehabilitacyjny, Kołobrzeg turnusy rehabilitacyjne, Kołobrzeg turnusy rehabilitacyjne Pfron, Kołobrzeg turnusy rehabilitacyjne z Pfron, Kołobrzeg turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem Pfron, Kołobrzeg ośrodki rehabilitacyjne z basenem,  Kołobrzeg ośrodki z basenem blisko plaży, Kołobrzeg turnusy rehabilitacyjne dla seniorów, Kołobrzeg turnusy rehabilitacyjne Magnolia, Kołobrzeg ośrodki sanatoryjne, Kołobrzeg hotel z basenem, Kołobrzeg hotel blisko plaży, Kołobrzeg pobyty dla seniora, Dąbki turnus rehabilitacyjny, Dąbki turnusy rehabilitacyjne, Dąbki turnusy rehabilitacyjne Pfron, Dąbki turnusy rehabilitacyjne z Pfron, Dąbki turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem Pfron, Dąbki ośrodki rehabilitacyjne z basenem, Dąbki ośrodki z basenem blisko plaży, Dąbki turnusy rehabilitacyjne dla seniorów, Dąbki turnusy rehabilitacyjne Argentyt, Dąbki ośrodki sanatoryjne, Dąbki hotel z basenem, Dąbki hotel blisko plaży, sanatorium uzdrowiskowe Argentyt w Dąbkach, Dąbki ośrodki sanatoryjne z basenem, Dąbki pobyty dla seniorów, Ustronie Morskie turnus rehabilitacyjny, Ustronie Morskie turnusy rehabilitacyjne, Ustronie Morskie turnusy rehabilitacyjne Pfron, Ustronie Morskie turnusy rehabilitacyjne z Pfron, Ustronie Morskie turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem Pfron, Ustronie Morskie ośrodki rehabilitacyjne z basenem, Ustronie Morskie ośrodki z basenem blisko plaży, Ustronie Morskie turnusy rehabilitacyjne dla seniorów, Ustronie Morskie turnusy rehabilitacyjne Cechsztyn, Ustronie Morskie ośrodki sanatoryjne, Ustronie Morskie hotel z basenem, Ustronie Morskie hotel blisko plaży, sanatorium Cechsztyn w Ustroniu Morskim, Ustronie Morskie ośrodki sanatoryjne. Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne w górach oraz turnusy rehabilitacyjne Pfron w górach: Lądek Zdrój turnus rehabilitacyjny, Lądek Zdrój turnusy rehabilitacyjne, Lądek Zdrój turnusy rehabilitacyjne Pfron, Lądek Zdrój turnusy rehabilitacyjne z Pfron, Lądek Zdrój turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem Pfron, Lądek Zdrój ośrodki rehabilitacyjne z basenem, Lądek Zdrój ośrodki spa z basenem, Lądek Zdrój turnusy rehabilitacyjne dla seniorów, Lądek Zdrój turnusy rehabilitacyjne Trojan, Lądek Zdrój ośrodki sanatoryjne z basenem, Lądek Zdrój hotel z basenem spa, Lądek Zdrój hotel resort spa, sanatorium w Lądku Zdrój, Lądek Zdrój ośrodki sanatoryjne z basenem, Lądek Zdrój pobyty dla seniora, Świeradów Zdrój turnus rehabilitacyjny, Świeradów Zdrój turnusy rehabilitacyjne, Świeradów Zdrój turnusy rehabilitacyjne Pfron, Świeradów Zdrój turnusy rehabilitacyjne z Pfron, Świeradów Zdrój turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem Pfron, Świeradów Zdrój ośrodki rehabilitacyjne z basenem, Świeradów Zdrój ośrodki spa z basenem, Świeradów Zdrój turnusy rehabilitacyjne dla seniorów, Świeradów Zdrój turnusy rehabilitacyjne Klinika Młodości, Świeradów Zdrój ośrodki sanatoryjne z basenem, Świeradów Zdrój hotel z basenem spa, Świeradów Zdrój hotel resort spa, sanatorium w Świeradowie Zdrój, Świeradów Zdrój ośrodki sanatoryjne z basenem, Świeradów Zdrój pobyty dla seniorów, Polanica Zdrój turnus rehabilitacyjny, Polanica Zdrój turnusy rehabilitacyjne, Polanica Zdrój turnusy rehabilitacyjne Pfron, Polanica Zdrój turnusy rehabilitacyjne z Pfron, Polanica Zdrój turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem Pfron, Polanica Zdrój ośrodki rehabilitacyjne z basenem, Polanica Zdrój ośrodki spa z basenem, Polanica Zdrój turnusy rehabilitacyjne dla seniorów, Polanica Zdrój turnusy rehabilitacyjne Jantar, Polanica Zdrój ośrodki sanatoryjne z basenem, Polanica Zdrój hotel z basenem spa, Polanica Zdrój hotel resort spa, sanatorium w Polanicy Zdrój, Polanica Zdrój ośrodki sanatoryjne z basenem, Polanica Zdrój pobyty dla seniorów, Zakopane turnus rehabilitacyjny, Zakopane turnusy rehabilitacyjne, Zakopane turnusy rehabilitacyjne Pfron, Zakopane turnusy rehabilitacyjne z Pfron, Zakopane turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem Pfron, Zakopane ośrodki rehabilitacyjne, Zakopane ośrodki spa z basenem, Zakopane turnusy rehabilitacyjne dla seniorów, Zakopane turnusy rehabilitacyjne Marzenie, Zakopane turnusy rehabilitacyjne Zakopiec, Zakopane ośrodki sanatoryjne z basenem, Zakopane termy, Zakopane hotel z basenem spa, Zakopane hotel resort spa, sanatorium w Zakopanem, Zakopane ośrodki sanatoryjne z basenem, Zakopane pobyty dla seniorów. Doradzimy i zaproponujemy najlepszy turnus rehabilitacyjny dla ciebie i twojej rodziny. Pierwszy raz korzystasz z dofinansowania Pfron - poinformujemy jak zarezerwować turnus rehabilitacyjny Pfron dla osób niepełnosprawnych, jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z dofinansowania Pfron na turnus rehabilitacyjny nad morzem w roku 2024, jak wypełnić Informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego na turnus rehabilitacyjny Patrona 2024, jak wypełnić Wniosek o dofinansowanie ze środków Pfron uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Patrona 2024.

Patrona.pl - na naszej stronie znajdziesz największy wybór: turnusy rehabilitacyjne 2024, turnusy rehabilitacyjne Pfron 2024, turnusy rehabilitacyjne Pfron 2024 nad morzem, turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem Pfron 2024 nad morzem, turnusy rehabilitacyjne nad morzem 2024, turnusy rehabilitacyjne Pfron 2024 w górach, turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem Pfron 2024 w górach, ośrodki rehabilitacyjne nad morzem, ośrodki rehabilitacyjne w górach ! Szczególnie zapraszamy do naszych najlepszych ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce. Wyjątkowe położenie tuż przy plaży bezpośrednio w strefie mikroklimatu morskiej bryzy - gwarantuje turnus rehabilitacyjny Sanatorium Uzdrowiskowe Interferie Argentyt w Dąbkach, to nowoczesny Hotel spa z kompleksem basenowym oraz nowoczesna bazą rehabilitacyjną. Bliskość Kołobrzegu, rodzinna atmosfera, domowa kuchnia i bardzo dobry standard zakwaterowania - proponujemy turnus rehabilitacyjny w Ośrodku Sanatoryjno-Wczasowym Interferie Cechsztyn - Hotel w Ustroniu Morskim. Niezwykła lokalizacja w bukowym lesie w bezpośredniej bliskości Parku Zdrojowego i szlaków turystycznych - to doskonały wybór na turnus rehabilitacyjny Hotel Trojan Lądek Zdrój. Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne 2024 organizowane przez Patrona Wrocław.