Dofinansowanie PFRON

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON I TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW W ROKU 2016:
 

1)  Co to jest turnus rehabilitacyjny?

2)  Kto może otrzymać dofinansowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

3)  Czy mogę przekazać otrzymane dofinansowanie komuś z rodziny lub znajomych?

4)  Co się stanie jeśli postanowię wyjechać wcześniej z turnusu?

5)  Czy mój opiekun, może wyjechać wcześniej?

6)  Jak uzyskać dofinansowanie?

7)  Jaka jest wysokość dofinansowania w 2016 roku?

8)  Czy kwota dofinansowania może być wyższa, jeśli tak, to w jakich sytuacjach?

9)  Czy dofinansowanie może być niższe niż podane kwoty?

 Pytanie: Co to jest turnus rehabilitacyjny?

Odpowiedź: Turnus rehabilitacyjny jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 

Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. Przy spełnieniu odpowiednich warunków, możliwy jest także wyjazd osoby niepełnosprawnej z opiekunem.

 

Pytanie: Kto może otrzymać dofinansowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Odpowiedź: Dofinansowanie ze środków PFRON mogą otrzymać dorosłe osoby niepełnosprawne, jak i dzieci niepełnosprawne (do ukończenia 16 lat lub 24 jeśli się uczą).

1)   Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem, że:

a)    została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;

b)    w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel;

c)     weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;

d)    wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, który prowadzony jest przez wojewodę;

e)    będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;

f)      nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;

g)    złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;

h)    w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

2)   Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:

a)    lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczności pobytu opiekuna;

b)    opiekun:

i)       nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie;

ii)    nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby;
- ukończył 18 lat lub;

iii)  ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.


Pytanie: Czy mogę przekazać otrzymane dofinansowanie komuś z rodziny lub znajomych?

Odpowiedź: Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.


Pytanie: Co się stanie jeśli postanowię wyjechać wcześniej z turnusu?

Odpowiedź: W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.


Pytanie: Czy mój opiekun, może wyjechać wcześniej?

Odpowiedź: W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

Pytanie: Jak uzyskać dofinansowanie?

Odpowiedź: Procedura składa się z trzech kroków:

1)    Z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy pobrać do wypełnienia druk: "Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" - oraz druk "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" tj. wniosek do wypełnienia przez lekarza (druki takie dostępne są także w siedzibach stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, a także na naszej stronie, na samym dole zakładki PFRON).

2)    Należy wypełnić druk: "Wniosek o przyznanie dofinansowania..." - i złożyć go wraz z następującymi załącznikami:

a)    "Wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Wniosek ten sporządza lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna. Jest on aktualny przez
3 miesiące od dnia sporządzenia
;

b)    kopię orzeczenia:

i)       o zaliczeniu - przez organy orzekające - do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;

ii)    o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;

iii)  o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;

iv)  o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

3)    Osoba, której przyznano dofinansowanie, wybiera konkretny turnus i powiadamia o tym PCPR/MOPS/MOPR w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

 

Pytanie: Jaka jest wysokość dofinansowania w 2016 roku?

Odpowiedź: Wysokość dofinansowania w 2016 roku wynosi:

1)    27% przeciętnego wynagrodzenia (w roku 2016 jest to ok. 1134 zł) dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

2)    25% przeciętnego wynagrodzenia (w roku 2016 jest to ok. 1021 zł ) dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

3)    23 % przeciętnego wynagrodzenia (w roku 2016 jest to ok. 945 zł) dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

4)    18% przeciętnego wynagrodzenia (w roku 2016 jest to ok. 756 zł) dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

5)    18% przeciętnego wynagrodzenia (w roku 2016 jest to ok. 756 zł) dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 

Pytanie: Czy kwota dofinansowania może być wyższa, jeśli tak, to w jakich sytuacjach?

Odpowiedź: W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

 

Pytanie: Czy dofinansowanie może być niższe niż podane kwoty?

Odpowiedź: W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w tym zakresie, PCPR może obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa w pkt. 3, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej niepełnosprawnej osobie dorosłej raz na dwa lata.

 

Źródło:
- Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694),
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Tekst jednolity Dz. U. Nr 175, poz. 1440 z 2002 r., z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 roku w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179, poz. 1495 z 2002 r.)