Regulamin Usługi Newsletter Karta Klub Kuracjusza BURW Patrona S.J

Regulamin Usługi Newsletter Karta Klub Kuracjusza BURW Patrona S.J

Na podstawie Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. tekst jednolity DZ.U.2016 poz.922 z 28.06.2016r., Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.) BURW Patrona S.J. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Siostrzanej 17/17a, 53-031 Wrocław

1. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
a) Administrator - BURW Patrona S.J. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Siostrzanej 17/17a, 53-031 Wrocław;
b) Regulamin - niniejszy Regulamin Usługi Usługi Newsletter Karta Kuracjusza BURW Patrona S.J;
c) Usługa Newsletter – Usługa Newsletter Karta Klub Kuracjusza polegająca na nieodpłatnym przesyłaniu przez Administratora za zgodą (subskrypcją) Użytkownika wiadomości elektronicznych za pomocą:
• sms i mms: na nr telefonu podanego przez Użytkownika;
• adresu poczty elektronicznej e-mail: na adres e-mail podany przez Użytkownika;
• pobranej przez użytkownika aplikacji elektronicznej Klub Kuracjusza: na konto zalogowanego Użytkownika, zawierających informacje o usługach oferowanych przez Administratora i dostępnych na stronie www.patrona.pl/klub-kuracjusza.
d) Umowa – umowa zawarta między Użytkownikiem a Administratorem na świadczenie Usługi Newsletter.
f) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, korzystającą z usługi Newsletter w wyniku zamówienia Usługi Newsletter w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem;
2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozwiązywania Umów (o świadczenie Usługi Newsletter - przez Administratora na rzecz Użytkowników).
3. Korzystanie przez jakikolwiek podmiot z Usługi Newsletter jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
3.1. Zamówienie Usługi Newslettera następuje poprzez podanie (wpisanie) na stronie internetowej https://www.patrona.pl/kk własnego adresu e-mail i telefonu, a następnie poprzez potwierdzenie zamówienia Usługi Newsletter poprzez kliknięcie w otrzymany w zwrotnej wiadomości link, w ciągu dwóch dni kalendarzowych od podania adresu e-mail  oraz przez kliknięcie Potwierdzenia niniejszego Regulaminu.
3.2. Niepotwierdzenie zamówienia Usługi Newsletter w sposób określony w ust. 3.1. skutkuje nie zawarciem Umowy (na świadczenie Usługi Newsletter).
4. Zamówienie Usługi Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz
b) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. tekst jednolity DZ.U.2016 poz.922 z 28.06.2016r.
5. Zamówiony Newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na:
a) podany przez Użytkownika adres e-mail;
b) w formie informacji SMS lub MMS na podany przez Użytkownika nr telefonu;
c) za pomocą aplikacji Karta Klubu Kuracjusza na zalogowane konto użytkownika.
6. Administrator usługi jest wyłącznym dysponentem adresu e-mail, nr telefonu i danych logowania do aplikacji Karta Klubu Kuracjusza i nie udostępnia go osobom trzecim, wykorzystuje go jedynie w celu świadczenia Usług Newsletter.
7. Korzystanie z Usługi Newsletter przez Użytkownika jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uwarunkowane jest zatem posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej przez Użytkownika.
7.1. Korzystanie z Usługi Newsletter przez Użytkownika jest możliwe za pośrednictwem nr telefonu. Uwarunkowane jest zatem posiadaniem przez Użytkownika czynnego i umożliwiającego korzystanie z internetu telefonu.
7.2. Dokładna instrukcja zapisywania się i wypisywania z Usługi Newsletter znajduje się tu: www.patrona.pl/strona-klub-kuracjusza-instrukcja-logowania
7.2. Dane (adres e-mail, nr telefonu) podane przez Użytkownika winny być zgodne z prawdą i należeć wyłącznie do Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania nieprawdziwych, fikcyjnych, fałszywych danych lub danych należących do innych osób.
7.1. Zakazane jest dostarczanie Administratorowi przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub godzących w dobre obyczaje.
8. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą aktywacji Usługi Newsletter dokonanej przez Użytkownika, po dokonaniu potwierdzenia o którym mowa ust.3.1.
9. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
10.1 Każda ze stron może w każdej chwili rozwiązać Umowę bez konieczności podania przyczyny. Rozwiązanie Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym. 10.2. w przypadku rozwiązania Umowy Administrator usuwa adres e-mail Użytkownika z bazy Newsletter.
10.3. Strony rozwiązują Umowę poprzez wysyłanie wiadomości z informacją o rozwiązaniu Umowy, przesłanej na właściwy adres e-mail drugiej strony. 6. Informację o rozwiązaniu Umowy przez Użytkownika należy wysłać z adresu e-mail użytego do rejestracji.
10.4. Administrator potwierdza rozwiązanie Umowy poprzez poinformowanie Użytkownika o usunięciu adresu e-mail z bazy Newsletter za pomocą przesłania wiadomości e-mail.
11.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikających z przyczyn od Administratora niezależnych.
11.2. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w funkcjonowaniu strony rejestracyjnej Newslettera.
11.3. w przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji. Użytkownik składa reklamację pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres admin@patrona.pl.
11.4. Rozpatrzenie reklamacji
a) rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości z reklamacją;
b) odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Użytkownikowi przez Administratora na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej;
c) w przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.
12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia opublikowania jego treści na stronach internetowych Administratora lub pod postacią linku odsyłającego do jego treści na stronie internetowej Administratora.
13. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. w przypadku zmiany Regulaminu zobowiązuje się on do poinformowania Użytkowników o zmianach, najpóźniej w dniu wejścia rzeczonych zmian w życie.
14. Informacje o zmianach Regulaminu doręczane będą Użytkownikowi poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres.
15. Strony będą starały się rozstrzygnąć spory w sposób polubowny, a w przypadku niemożności takiego rozstrzygnięcia, sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

Facebook