Ulga Rehabilitacyjna

 

ULGA REHABILITACYJNA w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych polega na odliczeniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz na cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostawały osoby niepełnosprawne. Wydatki kwalifikowane do ulgi rehabilitacyjunej może ponieść wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna.

Status niepełnosprawności określa się na podstawie określonych dokumentów:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach,
 • decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, wprzypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia,
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia1997 r.

 

1. Rodzaje odliczeń dotyczące wydatków na cele rehabilitacyjne oraz na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych:

 • Wydatki limitowane kwotowo - czyli ulga przysługuje do określonej wartości zł, nawet jeśli zostały poniesione wyższe wydatki (np. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa; utrzymanie psa asystującego; wydatki na samochód stanowiący własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej albo osoby mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, albo dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia; zakup leków)

 • Wydatki nielimitowane (np. koszt poniesiony na turnus rehabilitacyjny, pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej).

 

2. Niezbędne dokumenty uprawniające do dokonywania odliczeń:

a. dokument potwierdzający status niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej oraz status opiekuna, na którego utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna:

 • podatnik jest osobą ze statusem niepełnosprawności – posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności na czas trwania rozliczanego okresu podatkowego,

 • w przypadku opiekunów posiada na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, np. współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe - wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby utrzymywanej.

b. dowód dokumentujący poniesienie wydatku – np. FAKTURA VAT.

 

3. Wydatki, które uprawniają do ulgi:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;

 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej limitu w roku podatkowym;

 • utrzymanie psa przewodnika - w wysokości nieprzekraczającej limitu w roku podatkowym;

 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

 • opłacenie tłumacza języka migowego;

 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;

 • leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);

 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,

b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej

c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

4. Finansowanie wydatków:

Wydatki muszą być finansowane wyłącznie ze środków własnych podatnika.

Osoba trzecia nie może pokryć wydatków za osobę niepełnosprawną, gdyż ta straci prawo do ulgi. Wyjątkiem jest, gdy wydatki ponosi osoba, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna (np. współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe).

Wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane/dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane/dofinansowane z funduszy/środków wymienionych wyżej, odliczeniu podlega wyłącznie różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną/ dofinansowaną z tych funduszy/środków lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

 

Informacja powyższa ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, nr 14, poz. 92),

2. art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g, ust. 13a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.),

3. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U.z2017 r., poz. 2157 ).