Warunki Uczestnictwa BURW Patrona S.J. w imprezach krajowych

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 24.11.2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Dz.U. z 2017r.poz. 2361,z 2018r. poz.650,1629; Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. Dz.U. z 2018r.,poz.511,1000,1076; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych; Kodeks Cywilny z 23.04.1964r. Dz.U. z 1964r. nr 16 poz.93, Dz.U. z 2020r. poz. 1740.

Art. I Zasady Ogólne

1.1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej pomiędzy Klientem (Uczestnik imprezy) i BURW Patrona S.J. (Organizator) następuje poprzez podpisanie przez Klienta Umowy - Zgłoszenia i odesłanie jej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy, na zasadach określonych niniejszymi warunkami lub jeśli Umowa – Zgłoszenie zawierana jest drogą elektroniczną jej zawarcie następuje poprzez jej zaakceptowanie polegające na kliknięciu przycisku Akceptuję. Umowa zostaje ostatecznie zawarta po spełnieniu warunku określonego w Art. II., ust.2.1.

1.2. Podpisującym Umowę - Zgłoszenie jest Uczestnik imprezy lub osoba w jego imieniu występująca oraz inne osoby zgłoszone przez niego do umowy. Umowa - Zgłoszenie zawierana jest wyłącznie z osobą dorosłą, która ukończyła 18 rok życia. Uczestniczenie osoby małoletniej w imprezie jest możliwe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.Uczestnik imprezy, pod opieką którego znajduje się osoba małoletnia, przy meldunku w miejscu realizacji imprezy zobowiązany jest posiadać dokumenty pozwalające zweryfikować tożsamość osoby małoletniej i stopień pokrewieństwa z nią. W przypadku gdy Uczestnik imprezy nie jest rodzicem biologocznym winien okazać orzeczenie sądu o opiece nad małoletnim lub pisemną zgodę udzieloną przez rodziców na opiekę nad małoletnim na czas trwania imprezy./Ustawa z dnia 13.05.2016 Dz.U.2016 poz.862 art.22cust.3.

1.3. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłat należności za imprezę lub niedostarczenie do BURW Patrona wymaganych dokumentów w podanym terminie może być przyczyną anulowania rezerwacji - na warunkach rezygnacji ze strony Uczestnika. W przypadku zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, upływie ważności orzeczenia grupy inwalidzkiej Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. BURW Patrona nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez Klienta warunków formalnych związanych z uczestnictwem w imprezie.

1.4. BURW Patrona zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w Umowie - Zgłoszeniu. BURW Patrona wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji udzielanych przez inne instytucje, które na mocy ustawy są uprawnione do udzielania informacji dotyczących oferty BURW Patrona lub takiego uprawnienia nie posiadają.

1.5. Zapisy i cenniki zawarte na stronie www.patrona.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, a ich poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

1.6. BURW Patrona nie wykonuje diagnostyki medycznej Klientów. Wszelkie informacje o charakterze medycznym udzielane przez pracowników BURW Patrona pochodzą z ogólnodostępnych źródeł o charakterze publicystycznym i informacyjnym i w związku z tym nie mogą być interpretowane jako zalecenie lekarskie lub terapeutyczne. W związku z tym Klient powinien być świadomy swojego stanu zdrowia i posiadać na imprezie aktualną Informację o stanie zdrowia wg obowiązującego wzoru. Przed zaleceniem zabiegów Klient zobowiązany jest poinformować lekarza/fizjoterapeutę w ośrodku/hotelu o wszelkich przebytych i bieżących chorobach, zabiegach, uczuleniach, włącznie z listą przyjmowanych leków, w celu prawidłowego doboru procedur medycznych przez personel ośrodka/hotelu. BURW Patrona nie odpowiada za negatywny wpływ przepisanych zabiegów na stan zdrowia Klienta zarówno podczas trwania imprezy, jak i po jej zakończeniu. BURW Patrona wyłącza swoją odpowiedzialność za popełniony błąd w sztuce medycznej powstały w wyniku przepisania zabiegów lub ich wykonania przez personel medyczno-rehabilitacyjny w ośrodku/hotelu. Klient może dochodzić swoich praw na drodze cywilno-prawnej.

1.7. Zarówno BURW Patrona, jak i ośrodek/hotel, nie są jednostkami uprawnionymi do sprzedaży, zaopatrywania oraz przepisywania leków.

Art. II Warunki Płatności

II. A. Umowa zawarta w biurze obsługi Klienta, drogą telefoniczną za pomocą poczty tradycyjnej lub za pomocą poczty elektronicznej:

2.1. Przy zgłoszeniu Uczestnik imprezy wpłaca na rzecz BURW Patrona zaliczkę w wysokości 20% ustalonej ceny imprezy brutto. Wpłata zaliczki równoznaczna jest z akceptacją przez Uczestnika imprezy warunków wszystkich integralnych części umowy. Pozostała należność, z wyjątkiem kwoty dofinansowywanej ze środków PFRON, o ile nie zawarto pisemnie innych postanowień, winna być wpłacona nie później niż 40 dni przed rozpoczęciem imprezy na konto BURW Patrona. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagają wpłaty pełnej ceny.

2.2. Miejscem wpłaty jest siedziba BURW Patrona lub ustalony rachunek bankowy.

2.3. Brak należnej Organizatorowi wpłaty w w/w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy z Uczestnikiem imprezy i wiąże się z prawem potrącenia przez BURW Patrona kosztów do wysokości określonej warunkami rezygnacji z imprezy zgodnie z Art. V.

II. B. Rezerwacja Online:

2.4. Rezerwacja Online odbywa się zgodnie z Regulaminem Płatności Online, który jest integralną częścią niniejszych Warunków Uczestnictwa.

2.5. Płatność w Rezerwacji Online odbywa się za pośrednictwem firmy Partnera Płatności podanej w Regulaminie Płatności Online.

2.6. Dokonanie przez Użytkownika płatności na poczet wybranej Oferty uważa się za zawarcie Umowy z Organizatorem.

2.7. Płatność online dopuszcza wybór zapłaty całej ceny imprezy lub zaliczki w wysokości 20% ceny imprezy. W przypadku wyboru zaliczki reszta należności powinna być wpłacona nie później niż 40 dni przed rozpoczęciem imprezy na konto BURW Patrona. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagają wpłaty pełnej ceny.

Art. III Zmiana warunków Umowy

3.1. BURW Patrona zastrzega sobie prawo dokonania jednostronnie zmiany ceny imprezy ustalonej w Umowie - Zgłoszeniu przed rozpoczęciem imprezy w następujących przypadkach, gdy:

3.1.1. Zmiana ceny imprezy następuje w wyniku zmiany cen usług składowych imprezy spowodowanych zmianą kosztów paliwa, kosztów energii lub innych żródeł zasilania,

3.1.2. Zmiana ceny imprezy następuje w wyniku zmiany wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych Umową - Zgłoszeniem, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach,

3.1.3. Zmiana ceny imprezy następuje w wyniku zmiany kursów walut mających znaczenie dla określonej imprezy.

3.2. Zmiana ceny imprezy ustalonej w Umowie - Zgłoszeniu może być dokonana przez BURW Patrona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, na podstawie pisemnej informacji przekazanej Uczestnikowi imprezy na trwałym nośniku, zawierajacej uzasadnienie podwyżki ceny i sposób jej obliczenia.

3.2.1. Uczestnikowi imprezy przysługuje prawo do obniżenia ceny imprezy ustalonej w Umowie - Zgłoszeniu odpowiadającej obniżeniu kosztów usługi, o których mowa w ust. 3.1.-3.1.3., które nastąpiło po zawarciu Umowy - Zgłoszenia, a przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku obniżenia ceny imprezy BURW Patrona może odliczyć od zwrotu należnego Uczestnikowi imprezy rzeczywiste koszty obsługi.

3.3. BURW Patrona zastrzega sobie prawo dokonania jednostronnie zmiany warunków Umowy - Zgłoszenia przed rozpoczęciem imprezy także w przypadku gdy zmiana warunków Umowy - Zgłoszenia jest nieznaczna oraz gdy pisemnie poinformuje o tym uczestnika imprezy na trwałym nośniku.

3.4. W przypadku gdy BURW Patrona przed rozpoczęciem imprezy zmuszona jest zmienić główne właściwości usługi ustalone w Umowie - Zgłoszeniu, nie może spełnić specjalnych wymagań ustalonych w Umowie - Zgłoszeniu lub proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy ustalonej w Umowie - Zgłoszeniu, obowiązuje następująca procedura:

3.4.1. BURW Patrona niezwłocznie powiadamia Uczestnika imprezy w formie pisemnej na trwałym nośniku o zmianach warunków Umowy - Zgłoszenia. Uczestnik informuje BURW Patrona o swojej decyzji w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. W takim przypadku Uczestnik imprezy ma prawo:

3.4.2. Przyjąć proponowaną zmianę warunków Umowy - Zgłoszenia,

3.4.3. Odstąpić od udziału w imprezie za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3.4.1. W takim przypadku BURW Patrona w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy - Zgłoszenia zwraca wpłaty dokonane przez Uczestnika imprezy lub w jego imieniu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika imprezy.

3.4.4. Odstąpić od Umowy - Zgłoszenia i przyjąć imprezę zastępczą jeśli taką mu przedstawiono.

3.4.5. Jeżeli zmiany warunków Umowy - Zgłoszenia lub impreza zastępcza, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy, uczestnik imprezy uprawniony jest do odpowiedniego obniżenia ceny.

3.5. BURW Patrona może rozwiązać Umowę - Zgłoszenie i dokonać Uczestnikowi imprezy pełnego zwrotu dokonanych wpłat z tytułu tejże umowy, bez dodatkowego odszkodowania i zadośćuczynienia, w następujących przypadkach:

3.5.1. Gdy liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie, jest mniejsza niż 20 uczestników, a BURW Patrona powiadomił Uczestnika imprezy o rozwiązaniu Umowy - Zgłoszenia w terminie: a) do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni; b) do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 2 - 6 dni; c) do 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwajacej krócej niż 2 dni.

3.5.2. Gdy BURW Patrona nie może zrealizować Umowy - Zgłoszenia z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, i powiadomił Uczestnika imprezy o rozwiązaniu Umowy - Zgłoszenia przed rozpoczęciem imprezy. Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności to min. niemożność świadczenia imprezy z powodu działania siły wyższej, decyzji władz państwowych, klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych, strajków, działań wojennych, decyzji lub zaniechań leżących po stronie kontrahentów BURW Patrona odpowiedzialnych za realizację usługi objętej Umową - Zgłoszeniem.

3.6. W przypadku rozwiązania Umowy - Zgłoszenia zgodnie z ust. 3.5. BURW Patrona w termnie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy - Zgłoszenia zwraca wpłaty dokonane przez Uczestnika imprezy lub w jego imieniu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika imprezy.

Art. IV Obowiązki Uczestnika

4.1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty identyfikujące tożsamość (dowód osobisty), ważną umowę zakupu imprezy oraz dowód wpłaty należności za imprezę.

4.2.1. Przy turnusach rehabilitacyjnych z dofinansowaniem PFRON lub EFS Uczestnik imprezy zobowiązany jest dostarczyć do BURW Patrona aktualne na czas trwania imprezy Orzeczenie o Niepełnosprawności (kopia) oraz Wniosek Lekarski kierujący na turnus (ważny do 3 miesięcy przed rozpoczęciem imprezy) w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Uczestnik imprezy zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną opinię medyczną na druku Informacja o Stanie Zdrowia (ważną do 3 miesięcy przed rozpoczęciem imprezy) pod rygorem nieudzielenia zabiegów. Nieprzepisanie lub przerwanie zabiegów z powyższych powodów nie powoduje obniżenia ceny i nie uprawnia do żądania świadczeń zastępczych.

4.2.2. Przy turnusach rehabilitacyjnych bez dofinansowania PFRON lub EFS oraz pobytach wczasowych z pakietem rehabilitacyjnym Uczestnik imprezy zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną opinię medyczną na druku Informacja o Stanie Zdrowia (ważną do 3 miesięcy przed rozpoczęciem imprezy) pod rygorem nieudzielenia zabiegów. Nieprzepisanie lub przerwanie zabiegów z powyższych powodów nie powoduje obniżenia ceny i nie uprawnia do żądania świadczeń zastępczych.

4.3. Rodzaj schorzenia Uczestnika turnusu rehabilitacyjnego korzystającego ze środków PFRON musi być zgodny ze schorzeniami zawartymi we wpisie do rejestru ośrodków typu OD Ośrodka, w którym odbywać się będzie turnus rehabilitacyjny zgodnie z Umową-Zgłoszeniem. Wpis OD dostępny jest na platformie internetowej empatia.mpips.gov.pl.

4.4 Uczestnik turnusu rehabilitacyjnego korzystający z dofinansowania PFRON zobowiązany jest w szczególności do:

4.4.1. przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 7 dni po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 28 dni przed rozpoczęciem turnusu Informacji o wyborze turnusu, która winna zawierać pełne dane Organizatora Turnusu, dane Ośrodka, termin turnusu oraz rodzaj turnusu podany w Umowie-Zgłoszeniu,

4.4.2. niezwłocznego dostarczenia do BURW Patrona w terminie 7 dni po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 28 dni przed rozpoczęciem turnusu potwierdzenia przyznania dofinansowania do turnusu ze środków PFRON wraz z niezbędnymi załącznikami. O dacie dostarczenia decyduje data wpływu dokumentów do BURW Patrona,

4.4.3. Uczestnik turnusu winien posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z datą ważności włącznie do dnia zakończenia turnusu.

4.5.1. Niewykonanie przez Uczestnika turnusu czynności wskazanych w Art. IV, ust. 4.2.1 - 4.4.3. skutkuje brakiem możliwości rozliczenia przyznanego Uczestnikowi dofinansowania ze środków PFRON przez BURW Patrona. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest pokryć z własnych środków całkowity koszt imprezy.

4.5.2. Niewykonanie przez Uczestnika/Klienta czynności wskazanych w Art. IV, ust. 4.2.1, 4.2.2. może skutkować odmową wykonania jakichkolwiek czynności i zabiegów medycznych podczas imprezy. Odmowa nie uprawnia Uczestnika do roszczenia jakichkolwiek zwrotów lub potrąceń z poniesionych przez niego opłat.

4.6. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu ośrodka/hotelu. BURW Patrona zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli jej Uczestnik narusza w sposób rażący regulamin ośrodka/hotelu. Wszelkie wynikłe z tego powodu koszty ponosi Uczestnik lub jego ustawowy przedstawiciel - nie przysługuje Uczestnikowi z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.

4.7. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez siebie wyrządzone oraz zobowiązuje się do pokrycia ich kosztów w sposób określony regulaminem Ośrodka. Za szkody wyrządzone przez niepeletnich Uczestników imprezy odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

Art V Rezygnacja z Imprezy

5.1. Uczestnik imprezy może odstąpić od Umowy - Zgłoszenia w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Rezygnacja z udziału w imprezie następuje w momencie złożenia przez Uczestnika imprezy rezygnacji w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu na adres BURW Patrona) lub za pomocą poczty elektronicznej na formularzu e-mail o adresie rezygnacja@patrona.pl, dla umów zawartych drogą elektroniczną z adresu e-mail Klienta użytego w umowie (w tym rezerwacje online).

5.2. W każdym przypadku braku pisemnej formy rezygnacji, Uczestnik lub jego ustawowy przedstawiciel jest zobowiązany do uiszczenia 100% ceny imprezy, jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty.

5.3. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od BURW Patrona, z uwagi na poniesione koszty organizacji, BURW Patrona ma prawo obciążyć każdego zgłoszonego Uczestnika imprezy opłatą za odstąpienie od Umowy, tj. kosztami rezygnacji w sposób następujący:

5.3.1. Opłata manipulacyjna w wysokości 200,- zł/os. - w każdym czasie i przypadku, oraz

5.3.2. Koszty rezygnacji:

- 20% ceny imprezy przy rezygnacji do 45 dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy, jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty;

- 40% ceny imprezy, przy rezygnacji pomiędzy 44 i 20 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy, jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty;

- 60% ceny imprezy, przy rezygnacji pomiędzy 19 i 07 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy, jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty;

- 100% ceny imprezy, na 06 dni przed datą rozpoczęcia imprezy i mniej, jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty.

5.3.3. Koszty rezygnacji, o których mowa w ust. 5.3.2., mogą ulec zmianie w zależności od miejsca realizacji zakupionej usługi. Koszty rezygnacji zawarte w Warunkach Uczestnictwa Biura Usług Rehabilitacyjno-Wypoczynkowych Patrona Sp.j. w imprezach krajowych załączonych do umowy zawartej pomiędzy Klientem i BURW Patrona są stałe i wiążące.

5.3.4. Koszty rezygnacji oraz opłaty manipulacyjne podlegają potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Uczestnika imprezy.

5.4. Opłatę manipulacyjną wymienioną w ust.5.3.1. stosuje się również przy każdorazowej zmianie warunków umowy dokonanej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, przez którą rozumie się: zmianę terminu, zmianę miejsca imprezy, rezygnację z imprezy.

5.5 Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Organizator może przystąpić dopiero po dacie końcowej imprezy, z której Uczestnik imprezy zrezygnował.

5.6. Koszty rezygnacji (ust.5.3.2, ust. 5.3.3.) nie mają zastosowania w przypadku udokumentowanego (zaświadczenie od lekarza specjalisty lub zaświadczenie o hospitalizacji) pogorszenia stanu zdrowia Uczestnika imprezy uniemożliwiającego mu wyjazd na turnus.

5.7. Koszty rezygnacji (ust.5.3.2, ust. 5.3.3.) nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub w jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub przewóz Uczestników imprezy do miejsca docelowego, a rodzaj przewozu był istotnym elementem imprezy turystycznej. Uczestnik imprezy może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu zawartej Umowy - Zgłoszenia, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

5.8. W przypadku Umowy - Zgłoszenia zawartej dla większej ilości osób niż 1, rezygnacja częściowa, tj. zgłoszona przez liczbę osób mniejszą aniżeli suma osób zgłoszonych w Umowie - Zgłoszeniu zawartej pomiędzy Klientem i BURW Patrona, zmienia dotychczasowe warunki tejże umowy dotyczące zakwaterowania zgodnie z aktualnym cennikiem BURW Patrona. W takim przypadku zostanie wystawiona nowa umowa dla osób, które będą uczestniczyły w imprezie, przy czym nowa Umowa - Zgłoszenie anuluje postanowienia poprzedniej.

5.9. W przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art.2pkt.2 ustawy z 30.05.2014r. o prawach konsumenta, Uczestnik imprezy może w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez Uczestnika. Przepisy art.30,31,32 ust.1 i 2, art.35,37 i art.38 pkt.1 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio (art.47ust.7 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych). W przypadku umowy zawartej na odległość w rozumieniu art.2pkt.1 ustawy z 30.05.2014r. o prawach konsumenta, Uczestnikowi imprezy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów (art.3 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta).

5.10. BURW Patrona informuje o opcjonalnej możliwości wykupienia w dowolnej agencji ubezpieczeniowej dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji. Przedmiotem ubezpieczenia, dostępnego za dodatkową opłatą, są koszty rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Wysokość składki zależy od aktualnych taryf obowiązujących w określonej agencji ubezpieczeniowej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. BURW Patrona informuje, że ma podpisaną umowę z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA – pełna treść dotycząca ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy zawarta jest w OWU podróży indywidualnych na terenie RP Kontynenty UNiQA (Roz.II ust.H par.26-par.28, Roz.III ust.D par.35-37) dostępnych na naszej stronie w zakładce Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji www.patrona.pl/strona-ubezpieczenie.

Art. VI Reklamacje i zwroty

6.1. Organizator jest odpowiedzialny za wykonanie usług turystycznych objętych Umową - Zgłoszeniem.

6.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności usług objętych Umową - Zgłoszeniem Uczestnik imprezy ma obowiązek zawiadomić Organizatora niezwłocznie, w trakcie trwania imprezy, o stwierdzeniu niezgodności, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, Jeśli w trakcie trwania imprezy usługi objęte umową realizowane są niezgodnie z umową, Organizator zobowiązany jest usunąć niezgodność. Jeśli w trakcie trwania imprezy usługi objęte umową nie są wykonywane, Organizator zobowiązany jest zapewnić Uczestnikowi imprezy świadczenia zastępcze. Jeśli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usług ustalonych w umowie, Organizator przyznaje Uczestnikowi imprezy odpowiednie obniżenie ceny imprezy.

6.3. Uczestnik imprezy może odrzucić świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z usługą opisaną w Umowie - Zgłoszeniu, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.

6.4. Jeżeli zaproponowanie świadczeń zastępczych nie jest możliwe lub Uczestnik imprezy je odrzuci zgodnie z ust. 6.3., wówczas Uczestnik imprezy jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania Umowy - Zgłoszenia. Jeżeli niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy, a Organizator nie zdoła jej usunąć w ciągu 48h , począwszy od następującego po zgłoszeniu niezgodności dnia roboczego, Uczestnik ma prawo rozwiązać umowę bez opłaty za jej rozwiązanie.

6.5. Jeżeli niezgodność realizacji usług przewidzianych w umowie lub ich niewykonywanie spowodowane jest wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika imprezy, wówczas Uczestnikowi imprezy nie przysługuje obniżka ceny ani żadna inna forma odszkodowania czy zadośćuczynienia.

6.6. Uczestnikowi imprezy nie przysługuje obniżenie ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Organizator dowiedzie, że: a) winę za niezgodność ponosi Uczestnik imprezy, b) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług objętych Umową - Zgłoszeniem, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć, c) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami spowodowanymi przez min: działania siły wyższej, decyzji władz państwowych, klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych, strajków, działań wojennych, decyzji lub zaniechań leżących po stronie kontrahentów BURW Patrona odpowiedzialnych za realizację usługi objętej Umową - Zgłoszeniem.

6.7. Nie uważa się za niezgodność lub wadę usługi działań jednorazowych bądź działań trwających w czasie mogących mieć negatywny wpływ na przebieg realizacji usługi, np. remont, prace modernizacyjne, budowa nowego obiektu, przebudowa ośrodka/hotelu, o których Uczestnik imprezy wiedział lub był poinformowany przed rozpoczęciem imprezy i je zaakceptował.

6.8. Roszczenia, o których mowa w ust. 6.4., przedawniają się z upływem 3 lat od daty zakończenia imprezy.

6.9. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy, takie same ograniczenia stosuje się do Organizatora.

6.10. W przypadkach innych, niż określone w ust. 6.9., Organizator ogranicza odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone przez Organizatora, o ile ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa i wynosi nie mniej niż trzykrotność całkowitej ceny imprezy.

6.11. Organizatorowi przysługuje roszczenie w stosunku do każdej osoby trzeciej, która przyczyniła się do zdarzenia powodującego obniżkę ceny lub skutkującego koniecznością wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, o których mowa w ust. 6.4.

6.12. Reklamacje dotyczące realizacji Umowy - Zgłoszenia należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej. Reklamacja będzie rozpatrywana przez Organizatora na podstawie zgłoszenia niezgodności w trakcie realizacji usługi, o której mowa w ust. 6.2. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.

6.13. Zwrot kwot tytułem uznanej reklamacji lub w wyniku rozwiązania Umowy - Zgłoszenia następuje w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika imprezy.

6.14. Uczestnikowi imprezy nie przysługuje obniżenie ceny ani zwrot kosztów za niewykorzystane przez niego świadczenia zgodnie z ust. 6.5.- 6.6. Nie przysługuje mu też zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn osobistych (np. niewstawienie się na miejsce realizacji usługi, przerwanie imprezy, skrócenie pobytu imprezy).

6.15. Od kwot zwracanych w wyniku uznania reklamacji lub rozwiązania Umowy - Zgłoszenia nie przysługują żadne odsetki.

Art. VII Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków

7.1. Uczestnik imprezy może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy - Zgłoszenia uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

7.2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa wyżej, jest skuteczne wobec Organizatora wyłącznie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Uczestnika imprezy o przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków, nie później jednak niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

7.3. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Uczestnika imprezy, nie większymi jednak niż koszty rzeczywiście poniesione przez Organizatora w wyniku tej operacji.

7.4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany związanej z przeniesieniem uprawnień, Uczestnik imprezy oraz osoba przejmująca jego uprawnienia i obowiązki odpowiadają solidarnie.

7.5. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, które podlegają osobnej regulacji prawnej. /Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. Dz.U. z 2018r.,poz.511,1000,1076; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Art. VIII Podstawy prawne umowy, konsekwencje prawne wynikające z umowy, postanowienia końcowe

8.1. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa nie narusza ważności pozostałych postanowień.

8.2. Jeżeli szczegółowe warunki Umowy - Zgłoszenia stanowią inaczej niż zapisy zawarte w Warunkach Uczestnictwa, zastosowanie mają zapisy Umowy - Zgłoszenia.

8.3. Uczestnik imprezy i osoby, w których imieniu Uczestnik zawierał Umowę - Zgłoszenie z BURW Patrona, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe dane osobowe oraz istotne dla Umowy informacje, podane świadomie lub nieświadomie przez Uczestnika imprezy lub przez te osoby, o ile mogły one mieć wpływ na warunki tejże umowy. BURW Patrona może odstąpić od Umowy, jeżeli poweźmie wiedzę o przekazaniu mu nieprawdziwych danych osobowych Uczestników imprezy, takich jak np. wiek, ważność orzeczenia o niepełnosprawności, rodzaj schorzenia. Podanie nieprawdziwych danych osobowych może również uniemożliwić realizację usługi lub wpłynąć na zmianę jej ceny, a wówczas Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe niedojścia do realizacji usługi. W przypadku anulacji wyjazdu dla jednego lub większej liczby Uczestników imprezy z powodu podania nieprawdziwych danych osobowych mają zastosowanie koszty rezygnacji jak w ust. 5.3.1-5.3.2. Art. V Warunków Uczestnictwa.

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy:

a) Ustawa z dnia 24.11.2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Dz.U. z 2017r.poz. 2361,z 2018r. poz.650,1629.

b) Kodeks Cywilny Dz.U. z 1964r. nr 16 poz.93, Dz.U. 2020r. poz. 1740.

c) inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

8.5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy pomiędzy BURW Patrona i Uczestnikiem imprezy, strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich na mocy ustawy z 23.09.2016r. Dz.U. poz.1823. Podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania w takich sporach dostępne są na stronie www.uokik.gov.pl. Uczestnik może również skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępnego za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .