Warunki Uczestnictwa BURW Patrona w imprezach krajowych

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29.08.1997r. O usługach turystycznych (tekst pierwotny: DZ.U.1997 Nr 133 poz.884), (tekst jednolity: Dz. U. 2004r. Nr 223, poz. 2268), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007r.

 

Art. I Zasady Ogólne

1.1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem i BURW Patrona (Organizator) następuje poprzez podpisanie przez Klienta Umowy - Zgłoszenia i odesłanie jej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy, na zasadach określonych niniejszymi warunkami lub jeśli Umowa – Zgłoszenie zawierana jest drogą elektroniczną jej zawarcie następuje poprzez jej zaakceptowanie polegające na kliknięciu przycisku Akceptuję. Umowa zostaje ostatecznie zawarta po spełnieniu warunku określonego w Art. II., ust.2.1.

1.2. Uczestnikiem imprezy/klientem jest podpisujący Umowę-Zgłoszenie oraz inne osoby zgłoszone przez niego. Umowa-Zgłoszenie zawierana jest wyłącznie z osobą dorosłą, która ukończyła 18 rok życia. Korzystanie osoby nieletniej z usług w ramach zawartej umowy jest możliwe tylko za ważną zgodą jego rodzica lub opiekuna prawnego. Umowa-Zgłoszenie podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego jest równoznaczna ze zgodą na udział nieletniego w imprezie, w innych przypadkach udział osoby nieletniej warunkuje osobna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego wg obowiązującego wzoru. Osoba nieletnia nie może samodzielnie uczestniczyć w usłudze.

1.3. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłat należności za imprezę lub niedostarczenie do BURW Patrona wymaganych dokumentów w podanym terminie może być przyczyną anulowania rezerwacji - na warunkach rezygnacji ze strony Uczestnika. W przypadku zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, upływie ważności orzeczenia grupy inwalidzkiej Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. BURW Patrona nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez Klienta warunków formalnych związanych z uczestnictwem w imprezie.

1.4. BURW Patrona zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w Umowie-Zgłoszeniu. BURW Patrona wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji udzielanych przez inne instytucje, które na mocy ustawy są uprawnione do udzielania informacji dotyczących oferty BURW Patrona lub takiego uprawnienia nie posiadają.

1.5. Zapisy i cenniki zawarte na stronie www.patrona.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, a ich poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

1.6. BURW Patrona nie wykonuje diagnostyki medycznej Klientów. Wszelkie informacje o charakterze medycznym udzielane przez pracowników BURW Patrona pochodzą z ogólnodostępnych źródeł o charakterze publicystycznym i informacyjnym i w związku z tym nie mogą być interpretowane jako zalecenie lekarskie lub terapeutyczne. W związku z tym Klient powinien być świadomy swojego stanu zdrowia i posiadać na imprezie aktualną Informację o stanie zdrowia wg obowiązującego wzoru. Przed zaleceniem zabiegów Klient zobowiązany jest poinformować lekarza/fizjoterapeutę w ośrodku/hotelu o wszelkich przebytych i bieżących chorobach, zabiegach, uczuleniach włącznie z listą przepisanych leków w celu prawidłowego doboru procedur medycznych przez personel ośrodka/hotelu. BURW Patrona nie odpowiada za negatywny wpływ przepisanych zabiegów na stan zdrowia Klienta zarówno podczas trwania imprezy, jak i po jej zakończeniu. BURW Patrona wyłącza swoją odpowiedzialność za popełniony błąd w sztuce medycznej powstały w wyniku przepisania zabiegów lub ich wykonania przez personel medyczno-rehabilitacyjny w ośrodku/hotelu. Klient może dochodzić swoich praw na drodze cywilno-prawnej.

 

Art. II Warunki Płatności

II. A. Umowa zawarta w biurze obsługi Klienta, drogą telefoniczną za pomocą poczty tradycyjnej lub za pomocą poczty elektronicznej:

2.1. Przy zgłoszeniu Uczestnik imprezy wpłaca na rzecz BURW Patrona zaliczkę w wysokości 20% ustalonej ceny imprezy. Wpłata zaliczki równoznaczna jest z przyjęciem przez Uczestnika imprezy warunków wszystkich integralnych części umowy. Pozostała należność, z wyjątkiem kwoty dofinansowywanej ze środków PFRON, o ile nie zawarto pisemnie innych postanowień, winna być wpłacona nie później niż 40 dni przed rozpoczęciem imprezy na konto BURW Patrona. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagają wpłaty pełnej ceny.

2.2. Miejscem wpłaty jest siedziba BURW Patrona lub ustalony rachunek bankowy.

2.3. Brak należnej Organizatorowi wpłaty w w/w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy z Uczestnikiem imprezy i wiąże się z prawem potrącenia przez BURW Patrona kosztów do wysokości określonej warunkami rezygnacji z imprezy zgodnie z Art. V.

II. B. Rezerwacja Online:

2.4. Rezerwacja Online odbywa się zgodnie z Regulaminem Płatności Online, który jest integralną częścią niniejszych Warunków Uczestnictwa.

2.5. Płatność w Rezerwacji Online odbywa się za pośrednictwem firmy Partnera Płatności podanej w Regulaminie Płatności Online.

2.6. Dokonanie przez Użytkownika płatności na poczet wybranej Oferty uważa się za zawarcie Umowy z Organizatorem.

 

Art. III Zmiana warunków Umowy

3.1. BURW Patrona zastrzega sobie prawo dokonywania następujących zmian:

3.2. Dokonania zmiany: warunków zakwaterowania, terminów zamówionych usług, środków transportu, tras przejazdu oraz cen usług z powodu: zmiany kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków (w tym zmiany stawek VAT) lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut, znaczącego wzrostu cen nośników energii i żywności w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy włącznie,

3.3. Odwołania imprezy z powodu niemożności świadczenia imprezy takiej jak: działanie siły wyższej, decyzje władz państwowych, strajki, przyczyny leżące po stronie kontrahenta wykonującego usługę na rzecz BURW Patrona w każdym czasie,

3.4. Odwołania imprezy w przypadku braku odpowiedniej liczby Uczestników w ilości min. 20 osób w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy włącznie,

3.5. Odwołania i zmiany warunków umowy z przyczyn leżących po stronie BURW Patrona - w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy włącznie.

3.6. W przypadku zmiany warunków umowy wynikających z punktów: 3.2., 3.4. i 3.5. Klientowi przysługuje możliwość zamiany na usługę zastępczą z oferty BURW Patrona o wartości nie wyższej niż usługa będąca przedmiotem umowy lub zwrot pełnej wpłaty (bez odsetek i potrąceń).

3.7.1. O wszelkich powyższych zmianach BURW Patrona niezwłocznie poinformuje Klienta w formie pisemnej (lub pocztą elektroniczną o ile kontakt z Biurem był w tej formie lub jeśli umowę zawarto na odległość przy podaniu przez Klienta adresu e-mail). Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu informacji w tym zakresie poinformować BURW Patrona pisemnie czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy.

3.7.2. W przypadku odmowy przez Klienta zamiany na usługę zastępczą, Klient ma obowiązek pisemnie (poczta, poczta elektroniczna - email) powiadomić BURW Patrona o swojej rezygnacji z proponowanej imprezy najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o zmianie, nie później jednak niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Niezgłoszenie rezygnacji w tym terminie jest równoznaczne z akceptacją zmienionych warunków umowy.

3.8. W przypadku braku możliwości zorganizowania świadczeń zastępczych Klient otrzyma zwrot pełnej wpłaty (bez odsetek i potrąceń), a także może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba że niemożność wykonania umowy jest spowodowana zgłoszeniem się mniejszej liczby uczestników aniżeli liczba minimalna podana w punkcie 3.4. oraz działaniami lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.

 

Art. IV Obowiązki Uczestnika

4.1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty identyfikujące tożsamość (dowód osobisty), ważną umowę zakupu imprezy oraz dowód wpłaty należności za imprezę.

4.2.1. Przy turnusach rehabilitacyjnych z dofinansowaniem PFRON lub EFS Uczestnik imprezy zobowiązany jest dostarczyć do BURW Patrona aktualne Orzeczenie o Niepełnosprawności (kserokopia) oraz Wniosek Lekarski kierujący na turnus (ważny do 3 miesięcy przed rozpoczęciem imprezy) w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Uczestnik imprezy zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną opinię medyczną na druku Informacja o Stanie Zdrowia (ważną do 3 miesięcy przed rozpoczęciem imprezy) pod rygorem nieudzielenia zabiegów.

4.2.2. Przy turnusach rehabilitacyjnych bez dofinansowania PFRON lub EFS bądź pobytach wczasowych z pakietem rehabilitacyjnym Uczestnik imprezy zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną opinię medyczną na druku Informacja o Stanie Zdrowia (ważną do 3 miesięcy przed rozpoczęciem imprezy) pod rygorem nieudzielenia zabiegów.

4.3. Rodzaj schorzenia Uczestnika turnusu rehabilitacyjnego korzystającego ze środków PFRON musi być zgodny ze schorzeniami zawartymi we wpisie do rejestru ośrodków typu OD Ośrodka, w którym odbywać się będzie turnus rehabilitacyjny zgodnie z Umową-Zgłoszeniem.

4.4 Uczestnik turnusu rehabilitacyjnego korzystający z dofinansowania PFRON zobowiązany jest w szczególności do:

4.4.1. przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 7 dni po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 28 dni przed rozpoczęciem turnusu Informacji o wyborze turnusu, która winna zawierać pełne dane Organizatora Turnusu, dane Ośrodka, termin turnusu oraz rodzaj turnusu podany w Umowie-Zgłoszeniu,

4.4.2. niezwłocznego dostarczenia do BURW Patrona w terminie 7 dni po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 28 dni przed rozpoczęciem turnusu potwierdzenia przyznania dofinansowania do turnusu ze środków PFRON wraz z niezbędnymi załącznikami. O dacie dostarczenia decyduje data wpływu dokumentów do BURW Patrona,

4.4.3. Uczestnik turnusu winien posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z datą ważności włącznie do dnia zakończenia turnusu.

4.5.1. Niewykonanie przez Uczestnika/Klienta czynności wskazanych w Art. IV, pkt. 4.2.1 - 4.4.3. skutkuje brakiem możliwości rozliczenia przyznanego Uczestnikowi dofinansowania ze środków PFRON przez BURW Patrona. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest pokryć z własnych środków całkowity koszt imprezy.

4.5.2. Niewykonanie przez Uczestnika/Klienta czynności wskazanych w Art. IV, pkt. 4.2.1, 4.2.2. może skutkować odmową wykonania jakichkolwiek czynności i zabiegów medycznych podczas imprezy. Odmowa nie uprawnia Uczestnika do roszczenia jakichkolwiek zwrotów lub potrąceń z poniesionych przez niego opłat.

4.6. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu ośrodka/hotelu. BURW Patrona zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli jej Uczestnik narusza w sposób rażący regulamin ośrodka/hotelu. Wszelkie wynikłe z tego powodu koszty ponosi Uczestnik lub jego ustawowy przedstawiciel - nie przysługuje Uczestnikowi z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.

4.7. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez siebie wyrządzone oraz zobowiązuje się do pokrycia ich kosztów w sposób określony regulaminem Ośrodka. Za szkody wyrządzone przez niepeletnich Uczestników imprezy odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

 

Art V Rezygnacja z Imprezy

5.1. Rezygnacja z udziału w imprezie następuje w momencie złożenia przez Uczestnika rezygnacji w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu na adres BURW Patrona) lub za pomocą poczty elektronicznej na formularzu e-mail o adresie rezygnacja@patrona.pl, dla umów zawartych drogą elektroniczną z adresu e-mail Klienta użytego w umowie (w tym rezerwacja online).

5.2. W każdym przypadku braku pisemnej formy rezygnacji, Uczestnik lub jego ustawowy przedstawiciel jest zobowiązany do uiszczenia 100% ceny imprezy.

5.3. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od biura, z uwagi na poniesione koszty organizacji, BURW Patrona ma prawo obciążyć każdego zgłoszonego Uczestnika imprezy kosztami rezygnacji w sposób następujący:

5.3.1. opłata manipulacyjna w wysokości 100,- zł/os. - w każdym czasie i przypadku, oraz

5.3.2.

- 20% ceny imprezy przy rezygnacji do 45 dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy, jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty;

- 40% ceny imprezy, przy rezygnacji pomiędzy 44 i 20 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy, jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty;

- 55% ceny imprezy, przy rezygnacji pomiędzy 19 i 07 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy, jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty;

- 90% ceny imprezy, na 06 dni przed datą rozpoczęcia imprezy i mniej, jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty.

5.3.3. Koszty rezygnacji, o których mowa w pkt. 5.3.2., mogą ulec zmianie w zależności od miejsca realizacji zakupionej usługi. Koszty rezygnacji zawarte w Warunkach Uczestnictwa Biura Usług Rehabilitacyjno-Wypoczynkowych Patrona Sp.j. w imprezach krajowych załączonych do umowy zawartej pomiędzy Klientem i BURW Patrona są stałe i wiążące.

5.4. Opłatę manipulacyjną wymienioną w pkt.5.3.1. stosuje się również przy każdorazowej zmianie umowy dokonanej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, przez którą rozumie się: zmianę terminu, miejsca imprezy, rezygnacji z imprezy.

5.5 Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów biuro podróży może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu, z którego Klient nie skorzystał.

5.6. Koszty rezygnacji (pkt.5.3.2, pkt. 5.3.3.) nie mają zastosowania w przypadku udokumentowanego (zaświadczenie od lekarza specjalisty lub zaświadczenie o hospitalizacji) pogorszenia stanu zdrowia Uczestnika imprezy uniemożliwiającego mu wyjazd na turnus.

5.7. W przypadku umowy zawartej dla większej ilości osób niż 1, rezygnacja częściowa, tj. zgłoszona przez liczbę osób mniejszą aniżeli suma osób zgłoszonych w umowie zawartej pomiędzy Klientem i BURW Patrona, zmienia dotychczasowe warunki umowy dotyczące zakwaterowania zgodnie z aktualnym cennikiem BURW Patrona. W takim przypadku zostanie wystawiona nowa umowa dla osób, które będą uczestniczyły w imprezie, przy czym nowa umowa anuluje postanowienia poprzedniej.

5.8. BURW Patrona informuje o opcjonalnej możliwości wykupienia w dowolnej agencji ubezpieczeniowej dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji. Przedmiotem ubezpieczenia, dostępnego za dodatkową opłatą, są koszty rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Wysokość składki zależy od aktualnych taryf obowiązujących w określonej agencji ubezpieczeniowej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. BURW Patrona informuje, że ma podpisaną umowę z AXA TuiR SA – pełna treść dotycząca ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy zawarta jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AXA TuiR SA (Rozdział II ust. H par.26-par.28) dostępnych na stronie www.patrona.pl (Regulaminy/ ubezpieczenia kosztów rezygnacji).

 

Art. VI Reklamacje i zwroty

6.1. BURW Patrona ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta zgodnie z art. 11b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

6.2. Reklamacje dotyczące realizacji powyższej umowy należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji stanowi kopia pisemnej reklamacji zgłoszonej Kierownikowi Ośrodka w trakcie trwania imprezy. Niezależnie od zawiadomienia o wadach imprezy Kierownika Ośrodka, Klient może złożyć organizatorowi reklamację. Biuro ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.

6.3. Jeżeli z winy BURW Patrona lub jego kontrahentów nie zostaną zrealizowane określone ofertą świadczenia, względnie ich jakość będzie odbiegać od określonych umową warunków, Uczestnikowi służy, stosownie do postanowień KC, prawo do obniżenia ceny lub otrzymania ekwiwalentnego świadczenia zastępczego.

6.4. Zwrot kwot tytułem rezygnacji lub uznanej reklamacji następuje wyłącznie na rachunek bankowy lub w przypadku jego braku przekazem pieniężnym na adres osoby wymienionej w Art. I, pkt.1.2. Wszelkie zmiany w adresie i koncie bankowym muszą być dokonane pisemnie przez osobę wymienioną w Art. I, pkt.1.2. pocztą tradycyjną lub elektroniczną z adresu e-mail Klienta w umowy.

6.4.1. Zwrot kwot tytułem rezygnacji lub uznanej reklamacji następuje w ciągu 14 dni od terminu uznania reklamacji lub przyjęcia rezygnacji.

6.4.2. Uczestnikowi nie przysługuje zniżka ani zwrot kosztów za niewykorzystane przez niego świadczenia. Nie przysługuje mu też zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn osobistych (przerwanie imprezy, skrócenie pobytu, nieszczęśliwy wypadek itp.).

6.4.3. Od zwracanych zgodnie z powyższymi terminami kwot z tytułu rezygnacji bądź uznanych reklamacji nie przysługują żadne odsetki.

6.5. Nie uważa się za wadę usługi usterek spowodowanych przez uczestnika imprezy lub zmian dokonanych przez niego samodzielnie niezgodnych z postanowieniami umowy zawartej z BURW Patrona. Nie uważa się za wadę usługi usterek oraz czynności wyrządzonych przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z BURW Patrona, a także wynikających z okoliczności, za które BURW Patrona nie odpowiada (np. decyzje państwowe, działanie siły wyższej, warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe). Nie uważa się za wadę usługi usterek jednorazowych bądź działań trwających w czasie, np. remont, przebudowa ośrodka/hotelu, o których Uczestnik wiedział lub był poinformowany przed rozpoczęciem imprezy i zaakceptował je.

 

Art. VII Podstawy prawne umowy, konsekwencje prawne wynikające z umowy, postanowienia końcowe.

7.1. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa nie narusza ważności pozostałych postanowień.

7.2. Jeżeli szczegółowe warunki Umowy-zgłoszenia stanowią inaczej niż zapisy zawarte w Warunkach Uczestnictwa, zastosowanie mają zapisy Umowy-zgłoszenia.

7.3. Uczestnik i osoby, w których imieniu Uczestnik zawierał Umowę-Zgłoszenie z BURW Patrona ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe dane osobowe oraz istotne dla Umowy informacje, podane świadomie lub nieświadomie przez Uczestnika lub przez te osoby, o ile mogły mieć wpływ na warunki Umowy-Zgłoszenia. BURW Patrona może odstąpić od Umowy, jeżeli poweźmie wiedzę o przekazaniu mu nieprawdziwych danych osobowych Uczestników wyjazdu, takich jak np. wiek, ważność orzeczenia o niepełnosprawności, rodzaj schorzenia. Podanie nieprawdziwych danych osobowych może również uniemożliwić realizację usługi lub wpłynąć na zmianę jej ceny, a wówczas Uczestnik ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe niedojścia do realizacji usługi. W przypadku anulacji wyjazdu dla jednego lub większej liczby Uczestników wyjazdu z powodu podania nieprawdziwych danych osobowych mają zastosowanie koszty rezygnacji jak w pkt. 5.3 – 5.3.3 Art. V Warunków Uczestnictwa.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy:

a) ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Z 2004r., nr 223, poz. 2268 z późn. zmianami)

b) kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 1964r., Nr 16, poz. 93)

c) inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

7.5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy pomiędzy BURW „Patrona” i Uczestnikiem, strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd. Uczestnik może skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępnego za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

Facebook