Regulamin Płatności Online BURW Patrona

Art. 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwany „Regulaminem") określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez BURW Patrona D. Mielnik Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Leszczyńskiego 4/53, 50-078 Wrocław, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 00000250213, o nr NIP 691-21-20-613, dalej zwane Operatorem.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144, poz. 1204. Regulamin dostępny jest z wykorzystaniem strony internetowej należącej do BURW Patrona, pod adresem Regulamin Płatności Online.

 3. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144, poz. 1204,

 • Ustawa z dnia 24.11.2017r. O imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Dz.U. z 2017r.poz. 2361,z 2018r. Poz.650,1629,

 • Ustawa o ochronie danych osobowych (UODO) z dnia 10.05.2018. tekst jednolity (Dz. U. 2018 r. poz. 1000),

 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 • Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r., Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93, Dz. U. z 2018 r. , poz. 1025, 1104,1629.

Art. 2. Definicje

 1. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

  Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do zawierania umów oraz posiada rachunek bankowy bądź kartę płatniczą, która mieści się w kanałach płatniczych obsługiwanych przez Partnera Płatności. Użytkownik spełnia warunki Regulaminu i uzyskał on dostęp do Usług świadczonych przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.

  Uczestnik – każda osoba wymieniona z imienia i nazwiska, na której rzecz Użytkownik zakupił Usługę.

  Operator – posiada znaczenie określone w art. 1 ust. 1 oraz jest uprawniony do korzystania i zarządzania Serwisem www.patrona.pl, a także jego częścią określoną jako Rezerwacja Online.

  Serwis – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych (dokumentów hipertekstowych), znajdujących się pod wspólnym adresem internetowym, w tym wypadku pod adresem www.patrona.pl.

  Formularz Kontaktowy – formularz dostępny z aktywnej Oferty na stronie www.patrona.pl, za pomocą którego Użytkownik może wysłać zapytanie o dostępność miejsc w stosunku do określonej oferty. Procedura zapytania o ofertę min. w przypadkach niedostępnych za pomocą Rezerwacji Online. Wysłanie Formularza kontaktowego nie jest rezerwacją ani umową w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

  Oferta – prezentowana na podstronie ośrodka, aktywna (klikalna) propozycja ceny i terminu Usługi z opcją przełączenia na Formularz Rezerwacyjny wraz z wyborem aktywnych (klikalnych) elementów Usługi mających wpływ na ostateczną cenę Usługi. Sposób kalkulacji Oferty jest zawarty w mechanizmie Serwisu Patrona i niedostępny dla Użytkownika.

  Ośrodek – miejsce realizacji usługi określone osobną nazwą i lokalizacją.

  Partner Płatności – bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące z Operatorem przy obsłudze narzędzi umożliwiających płatności. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, szybkim przelewem oraz za pomocą BLIK przeprowadzane są za pośrednictwem centrum obsługi płatności online Przelewy24 - serwisu należącego do PayPro S.A., spółki wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

  Rezerwacja Online – procedura opisana w art. 3, ust.1,2.

  Usługa – Impreza turystyczna oferowana przez Operatora na rzecz Użytkownika i Uczestników na mocy postanowień Regulaminu, Warunków Uczestnictwa.

  Umowa Zgłoszenie – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem poprzez dokonanie zamówienia usługi i opłacenie należności za usługę w formie zaliczki lub w formie opłaty całości, na mocy Regulaminu, Warunków Uczestnictwa, Polityki Bezpieczeństwa oraz Formularza Informacyjnego.

  Numer Zamówienia – numer nadany unikalnej operacji Rezerwacji Online wykonanej do końca przez Użytkownika, identyfikujący operację u Operatora i będący podstawą do ewentualnych roszczeń i zwrotów należnych Użytkownikowi i wraz z dowodem opłaty Usługi, będący podstawą uczestnictwa w Imprezie oferowanej przez Operatora.

  Regulamin – treść niniejszego Regulaminu, integralna część Umowy Zgłoszenia.

  Warunki Uczestnictwa – Warunki Uczestnictwa BURW Patrona w imprezach krajowych, integralna część Umowy Zgłoszenia.

  Polityka Bezpieczeństwa – Polityka Bezpieczeństwa i Prywatności BURW Patrona wraz z Oświadczeniem o ochronie prywatności oraz Oświadczeniem dotyczącym plików cookies, integralna część Umowy Zgłoszenia.

  Formularz Informacyjny – Formularz Informacyjny przed zawarciem Umowy zgodnie z DYREKTYWĄ (UE)2015/2302, integralna część Umowy Zgłoszenia.

  Administrator Danych – Administratorem i Odbiorcą Danych jest BURW Patrona D. Mielnik Spółka Jawna, 50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4/53.

  Art. 3. Rodzaje rezerwacji

 1. W ramach usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik ma możliwość dostępu do narzędzi umożliwiających zawarcie Umowy Zgłoszenia za pomocą Rezerwacji Online lub wysłania zapytania o dostępność miejsc z Formularza Kontaktowego.

 2. Rezerwacja Online, obejmuje:

  a. wybór aktywnej (tj. prowadzącej do aktywnego formularza wyboru) Oferty dostępnej na jednej z podstron prezentujących konkretne Ośrodki;

  b. wypełnienie przez Użytkownika Formularza Rezerwacyjnego dostępnego pod adresem: www.patrona.pl/rezerwacja

  c. dokonanie płatności przez Użytkownika za pośrednictwem Partnera Płatności drogą przelewów elektronicznych, obejmujących płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dostępne w obowiązującym systemie prawnym poprzez szybki przelew, BLIK lub płatności przy użyciu kart płatniczych.

 1. Wysłanie przez Użytkownika zapytania o dostępność miejsc za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego ze strony www.patrona.pl nie jest rezerwacją ani Umową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie zobowiązuje Operatora do wykonania jakichkolwiek czynności na rzecz Użytkownika.

Art. 4. Zasady zawarcia Umowy Zgłoszenia

 1. Użytkownik dokonuje wyboru aktywnej (klikalnej) Oferty dostępnej na jednej z podstron prezentującej konkretny Ośrodek.

 2. Użytkownik uruchamia Formularz Rezerwacyj wybierając określony termin => REZERWUJ, wybierając określony pokój => WYBIERZ w sposób zgodny z wolą zawarcia Umowy Zgłoszenia oraz w sposób w jaki umożliwia to serwis www.patrona.pl.

 3. Następnie Użytkownik w celu zawarcia i realizacji Umowy Zgłoszenia dobrowolnie wypełnia Formularz Rezerwacyjny – Dane Osobowe, w którym wymagane jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, imiona i nazwiska pozostałych Uczestników. Użytkownik przed podaniem danych jest Informowany, że dane osobowe pobierane są w celu wystawienia umowy oraz jej realizacji a Odbiorcą i Administratorem danych osobowych jest BURW Patrona S.J. 50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4/53.

 4. Wybór przez Użytkownika opcji Wózek Inwalidzki lub dofinansowanie PFRON uniemożliwia zawarcie Umowy Zgłoszenia – wówczas Użytkownik ma możliwość wysłać zapytanie o dostępność miejsc poprzez Formularz Kontaktowy.

 5. Wymagane jest zapoznanie się Użytkownika z treścią i akceptacja poprzez zaznaczenie pola następujących dokumentów: Warunki Uczestnictwa, Polityka Bezpieczeństwa, Formularz Informacyjny, Regulamin Płatności Online.

 6. Krokiem następnym Formularza jest Podsumowanie istotnych elementów oferty oraz dobrowolne Zgody dla Administratora Danych.

 7. Wybierając przycisk => Zapłać całość lub => Rezerwuję płacąc zaliczkę Użytkownik jest przekierowywany na serwis Partnera Płatności, gdzie zgodnie z regulaminem Partnera Płatności dla Kupujących Użytkownik dokonuje płatności. Przy płatności zaliczki Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia pozostałej kwoty należności do 40 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku rezerwacji oferty w okresie krótszym niż 40 dni przed rozpoczęciem imprezy możliwa jest jedna opcja płatności => Zapłać całość.

 8. Konto Operatora obsługujące imprezy ze sprzedaży online oraz sprzedaży pozostałej: SANTANDER BANK POLSKA S.A.: 86 1090 2590 0000 0001 3292 5988

 9. Konto Operatora obsługujące imprezy ze sprzedaży online oraz sprzedaży pozostałej dla osób dokonujących przelewów z zagranicy: SANTANDER BANK POLSKA S.A. KOD SWIFT: WBKPPLPP IBAN: PL 86 1090 2590 0000 0001 3292 5988

 10. Dokonanie przez Użytkownika poprawnej płatności kończy proces rezerwacji oferty wybranej zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu i jest zawarciem Umowy Zgłoszenia pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem. Użytkownik na podany w Formularzu Rezerwacyjnym adres e-mail otrzymuje informację o przyjęciu transakcji oraz zamówienia.

 11. W przypadku niezatwierdzenia płatności przez Partnera Płatności - transakcja z Operatorem nie dojdzie do skutku, a Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez Partnera Płatności. Niezatwierdzenie płatności przez Partnera Płatności uniemożliwia zawarcie Umowy Zgłoszenia pomiędzy Użytkownikiem a Oparatorem.

Art. 5. Zasady przesyłania Faktur

 1. Zgoda na przesyłanie Faktur w formie elektronicznej: Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Operatora - BURW Patrona S.J., 50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4/53, NIP: 691-21-20-613.

 2. Użytkownik zobowiązuje się przyjmować Faktury, o których mowa w pkt. 3. w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

 3. Użytkownik prosi o przesyłanie Faktur drogą elektroniczną na podany w Formularzu Rezerwacyjnym adres e-mail.

 4. W razie zmiany adresu e-mail Użytkownik zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie e-mail.

 5. Użytkownik  oświadcza, że ma świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego Operator traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do Użytkownika drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

Art. 6. Warunki rezygnacji z opłaconej Umowy Zgłoszenia

 1. W przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art.2pkt.2 ustawy z 30.05.2014r. o prawach konsumenta, Użytkownik może w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez Użytkownika. Przepisy art.30,31,32 ust. 1 i 2, art.35,37 i art.38 pkt.1 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio (art.47 ust.7 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych).

 2. W przypadku umowy zawartej na odległość w rozumieniu art.2pkt.1 ustawy z 30.05.2014r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów (art.3 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta).

 3. W pozostałych przypadkach obowiązują zasady zawarte w Warunkach Uczestnictwa w Art. V Rezygnacja z imprezy.

Art. 7. Ograniczenia w korzystaniu z Serwisu

 1. Użytkownik może skorzystać tylko z Usług (lub czynności z tym związanych) zamieszczonych w Serwisie www.patrona.pl, które są aktywne, czyli prowadzą do Formularza Rezerwacyjnego pod adresem: www.patrona.pl/rezerwacja

 2. W ramach jednej transakcji Rezerwacji Online Użytkownik może dokonać zakupu dla maksymalnie czterech Uczestników imprezy.

 3. W przypadku dokonywania przez Użytkownika jakichkolwiek zmian w kodzie Serwisu lub Formularza Rezerwacji Online lub wysłania informacji rezerwacyjnej za pośrednictwem formularza osadzonego pod adresem innym niż www.patrona.pl/rezerwacja Operator może: odstąpić od wykonania Umowy Zgłoszenia, zablokować środki przelane przez Użytkownika, a w przypadku naruszenia praw własności lub praw intelektualnych powiadomić odpowiednie organy.

 4. Użytkownik nie ma prawa kopiować części lub całości Serwisu lub Formularza Rezerwacji Online, jak również objętych w całości ochroną prawną i intelektualną zapisów, sformułowań, cenników, zdjęć, znaków firmowych i towarowych, LOGO oraz fragmentów lub całości kodu Serwisu.

 5. Zawartość strony www.patrona.pl, która jest własnością BURW Patrona S.J., jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie tekstów (także ich części) lub materiału graficznego wymaga uzyskania uprzedniej zgody naszej firmy lub podmiotów, do których treść należy. Wszelkie działania i zaniechania naszej firmy i użytkowników naszej strony internetowej podlegają polskiemu prawu i rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd.

Art. 8. Zasady Odpowiedzialności

 1. Operator obsługuje Serwis Patrona.pl i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

 2. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Patrona. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Serwis Patrona mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Operator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

 3. Aby rozwijać Serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w planach życiowych i finansach Użytkownika lub Uczestników, które wystąpiły wskutek opóźnień i przerw technicznych po stronie Serwisu.

 5. Operator zapewnia, że numer zamówienia wygenerowany został na podstawie wypełnionego Formularza Rezerwacyjnego i dokonanej przez Użytkownika płatności w serwisie płatniczym udostępnionym przez Operatora.

 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przez Użytkownika operacji Rezerwacji Online i ewentualne nieprawne wygenerowanie nr transakcji bez dokonania przez Użytkownika płatności online.

 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

Art. 9. Polityka Bezpieczeństwa

 1. Operator zapewnia ochronę danych Użytkownika powierzonych w celu wystawienia i realizacji Umowy Zgłoszenia zgodnie ze swoją Polityką Bezpieczeństwa 

 2. Operator zapewnia ochronę danych Użytkownika powierzonych w Zgodach dla Administratora Danych zgodnie ze swoją Polityką Bezpieczeństwa

Art. 10. Warunki techniczne korzystania z Usługi

 1. Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej oraz korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną (np. rezerwacja i płatność online) przez Operatora możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a) Dostęp do Internetu;

  b) Używanie na stronach Operatora jednej z poniższych przeglądarek dokumentów internetowych:

  - Mozilla Firefox 3 lub nowsza,

  - Internet Explorer 8 lub nowszy,

  - Google Chrome 20 lub nowszy,

  - Opera 11 lub nowsza,

  - Safari 5 lub nowsza,

  wraz z włączoną obsługą języka Java Script;

  c) Zastosowania programu Acrobat Reader do odczytu różnego rodzaju dokumentów, do pobrania w serwisie;

  d) Posiadanie czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Wszystkie strony internetowe Operatora są przystosowane do obsługi rozdzielczości ekranów większych niż 1024 x 768 (z włączeniem w to rozdzielczości panoramicznych, np.: 1366 x 700).

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z powodu „zainfekowania” systemu teleinformatycznego Użytkownika przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-maili, ważne jest, by Użytkownik był zaopatrzony w zainstalowany na komputerze program antywirusowy i stale go aktualizował.

 4. Operator informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu operator Serwisu (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Operatora rozmaitych zaawansowanych technologii „obronnych” nie istnieje doskonałe zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami osób trzecich.

Art. 11. Postępowanie Reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania serwisu Patrona.pl - Rezerwacji Online na adres: reklamacjeonline@patrona.pl lub pocztą na adres: Biuro Usług Rehabilitacyjno-Wypoczynkowych Patrona S.J., 50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4/53, w ciągu 30 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, datę transakcji, numer transakcji, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Umowy Zgłoszenia oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 4. Operator rozpatruje reklamację standardowo w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika.

 

 

Dodatkowe regulaminy:

 

Regulamin dokonywania wpłat w Przelewy24